Uttalande från Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet och delfinansiär av projektet:

Städernas förmåga att åstadkomma omställning är central för vår kapacitet att nå både nationella och internationella klimat- och hållbarhetsmål. Denna förmåga är avhängig av att städer och kommuner kan säkra den finansiering som krävs för att göra en sådan förflyttning.

Genom att direkt adressera avsaknaden av standardiserade och transparenta finansiella mått för klimat- och hållbarhetsaspekter, kan detta projekt ge viktiga förutsättningar för kapitalförsörjningen av nödvändiga investeringar för att säkra en mer hållbar framtid.

Med ambitionen av att utveckla ett öppet och transparent ramverk, samt en stark aktörskonstellation med nödvändig kunskap, nätverk och verktyg, finns potential för konkreta framsteg mot ett hållbarhetsanpassat finansiellt system.

Verktyg för integration av hållbarhetsmått i finansiell analys - en del av lösningen för städernas klimatavtalet

Projektet syftar till att snabba på städers och näringslivets investeringar i linje med klimat- och hållbarhetsmål genom att underlätta kapitalförsörjning och styrning av investeringar i en hållbar riktning. Projektet bidrar till detta genom att demonstrera, utveckla och använda som bakgrund ett verktyg och ramverk som använder vetenskapliga hållbarhetsmått. Vilket möjliggör objektiv, jämförbar och kvalitetssäkrad information som används för integrering av hållbarhetsaspekter i finansiell och ekonomisk analys och beslutsprocesser, som för finansiering, investeringar, budget och kapitalförvaltning.

Pilotprojektet bedrivs genom samarbete och samskapande av viktiga partnerskap som täcker alla sektorer och samhällsområden med ambitionen att utveckla en öppen och transparent ram baserad på nödvändig kompetens, nätverk och verktyg. Ett konkret steg för att accelerera ett hållbart finansiellt system, som är pionjär och uppdragsriktad mot att möta next generation governance level.

 • 3
 • 11
 • 13

Vårt uppdrag:

 • Ett analys- och beslutsstödsverktyg samt systemplattform som integrerar kvantifierbara hållbarhetsmått i beräkning och värdering av kvalitativa och kvantitativa mått. Verktyget använder sig av en databas med AI-strategi.
 • Projektet kommer under 2021 att visualisera integrationen av hållbarhetsinformation i finansiella och ekonomiska bedömningar och omfattar designteori, kategorier av hållbarhetskriterier, hållbarhetsmått. Detta genom en transparent och kvalitetssäkrad matematisk modell med hög tillförlitlighet och jämförbarhet.
 • Projektet identifierar pilottester med sina partners Umeå kommun, Kommuninvest samt Samariterhemmet Diakoni för ekonomiska beslutsunderlag och finansiell bedömning med initialt fokus på klimatomställning i städer.
 • Städerna kan genom att integrera hållbarhet i kapitalflödet enklare utvärdera och prioritera styrning att gynna samhället och dess medborgare utan att kompromissa framtiden.
 • Arbetet sker bland annat genom dialogmöten, workshops, insamling och transformation av hållbarhetsdata samt integration av dessa i finansiell och ekonomisk analys.
 • Projektet bidrar till målen i agenda 2030, EU Green Deal samt EUs regelverk för klimatrapportering.

Projektet Partnership

 • Kommuninvest
 • KTH
 • SEI
 • RISE
 • Umeå municipality
 • Samariterhemmet diakoni
 • Viable Cities
 • Startdatum: 2020-11-02
 • Projektpartners: Kommuninvest, KTH, SEI, RISE, Umeå municipality, Samariterhemmet diakoni, Viable Cities
 • Projektledare: Angelica Lips da Cruz
 • Referensgrupp: Bekräftas snart

Den 26 maj 2021 presenterar vi projektresultatet tillsammans med våra Partners och behovsägare i pilottesterna, samt internationell referensgrupp.

Kontakta vår projektledare Angelica Lips da Cruz för mer info och anmälan till den öppna workshopen: [email protected].